Regulamin | Joga w Krakowie - MAYURA Regulamin | Joga w Krakowie - MAYURA
Regulamin

§ 1.

1. Wstęp na zajęcia w Szkole Jogi Mayura przysługuje :

a) na podstawie ważnego, imiennego karnetu,
b) po uiszczeniu jednorazowej opłaty.

2. Karnety ważne są przez 1 miesiąc, liczony od dnia zakupu (kwartalny, przez 3 miesiące). Szkoła nie zwraca pieniędzy za karnety niewykorzystane.

3. Zniżka przy zakupie karnetu przysługuje stałym klientom, studentom do 26 roku życia, dzieciom i emerytom.

4. Status stałego klienta otrzymują osoby po sześciu miesiącach regularnego uczestnictwa w zajęciach.

5. Na zajęcia nie obowiązują wcześniejsze zapisy, z wyjątkiem kursu dla początkujących, na który zapisać się można telefonicznie, mailowo, lub osobiście w siedzibie Szkoły.

§ 2.

1. Kursy dla Początkujących organizowane w naszej Szkole obejmują 16 zajęć, 2 razy w tygodniu (nie wliczając dni świątecznych).

2. W celu rezerwacji miejsca na Kursie należy wpłacić zadatek na konto, lub gotówką w recepcji Szkoły. Wpłata ta może być zwrócona na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, po tym terminie nie można żądać zwrotu opłaty rezerwacyjnej. Całość wpłaty należy uiścić w dniu rozpoczęcia Kursu.

3. Termin ważności karnetu na Kurs upływa z dniem ostatnich zajęć kursu. Można odrabiać niewykorzystane zajęcia na innych grupach (zgodnie z poziomem zaawansowania) przez cały okres ważności karnetu. Szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia niewykorzystane.

§ 3.

1. Klienci Szkoły mają prawo:

a) wstępu na salę oraz korzystania ze sprzętów Szkoły przeznaczonych do ćwiczeń,
b) korzystania ze wskazówek nauczyciela prowadzącego zajęcia,
c) zgłaszać uwagi dotyczące pracy Szkoły, jak również propozycje zmian, w formie ustnej, lub pisemnej.

2. Klienci Szkoły obowiązani są do:

a) punktualnego przychodzenia na zajęcia,
b) pozostawienia obuwia przy wejściu, w holu Szkoły,
c) zachowania ciszy na terenie Szkoły, w szczególności na sali ćwiczeń,
d) dbania o higienę osobistą dla komfortu własnego oraz osób współćwiczących,
e) dbania o porządek i odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce,
f) przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4.

1. Klienci Szkoły biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. O wszelkich problemach zdrowotnych lub ewentualnych niedyspozycjach należy poinformować prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć lub w każdej chwili w razie ich wystąpienia.

2. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez prowadzącego. Wszelkie zmiany wprowadzone do programu zajęć powinny być zatwierdzone przez nauczyciela.

3. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

4. Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.

5. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.

6. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.

7. Przedstawiciel Szkoły ma prawo odmówić wstępu na zajęcia lub nakazać opuszczenie terenu Szkoły przez osobę naruszającą niniejszy Regulamin. W takim przypadku Szkoła nie zwraca opłaty za zajęcia.

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.